Torang DaryaWe Move Cargo Worldwide


خدمات LCL

خطوط کشتیرانی کانتینری وادغام کننده ها سرویس های LCLذیل را ارائه می دهند :
شرایط CY/CFS : زمانی اعمال می گردد که فروشنده بخواهد محموله های گیرنده های مختلف را با مقصد یکسان در یک کانتینر قرار دهد . در این شرایط فروشنده کانتینر را با اختیارات خود پر می کند وکریر نیز در بندر مقصد کانتینر را تخلیه می کند . شرایط CY/CFS :در این شرایط فروشنده باید بار LCL را در محل حمل کانتینر برای ادغام با بارهایLCL دیگر در مبدآ که مقصد یکسان دارند تحویل کریر دهد و کریر مسئول بسته بندی محموله در مبدأ و بازگشایی بسته ها در مقصد می باشد . ترنگ دریا با ایجاد تمام ظرفیت ها ، تنوع ،تطبیق پذیری،امکانات جهت حمل محمولات شما دراندازه های مختلف،سنگین،فلترک ها (تخت ) و سقف بازآماده ارائه خدمات حمل و نقل به شما می باشد .پروژه های بزرگ بار شما توسط سرویس های شخصی و با هزینه های بسیار مناسب ،با تضمین و بدون تآخیر وهزینه اضافی حمل خواهد شد.